For my lovely son!

WordAhead widget

 

Sunday, August 5, 2007

Test 1- GRADE 8 MATHEMATICS

Con tải file pdf về làm tại địa chỉ: http://www.pen.k12.va.us/VDOE/Assessment/Release2002/Grade8/VirgOnLine_Gr8_Math_1-23.pdf
Sau đây là phần có chú thích bằng tiếng Việt

VIRGINIA STANDARDS OF LEARNING ASSESSMENTS

Spring 2002 Released Test

GRADE 8 MATHEMATICS

Mathematics

DIRECTIONS (hướng dẫn)

Read and solve each question. Then mark the space in the answer booklet for the best answer. (Đọc rồi làm mỗi câu. Sau đó đánh dấu vào xấp giấy trả lời, dùng câu trả lời tốt nhất)

SAMPLE (Câu mẫu)

Vicki had $228 in her checking account. She used $37 to buy a birthday gift for her grandmother. After that, how much did she have left in her checking account?(Vicki có 228 $ trong tài khoản ngân hàng của cô ta. Cô ta đã dùng 37 $ để mua quà sinh nhật của bà cô ta. Sau đó, cô ta còn lại bao nhiêu trong tài khoản? )

A $211

B $191

C $181

D $164

1. How many factors does a prime number have? (Một số nguyên tố có bao nhiêu yếu tố) –chia hết cho 1 và cho chính nó:à2 yếu tố

A 0

B 1

C 2

D 3

2. Which of the following is not true? (câu nào sau đây sai)

F 2/5 = 0.4 = 40%

G 7/10 = 0.7 = 70%

H 2 ½ = 2.5 = 25%

J 3 3/8= 3.375= 337.5%

3. 72 - (7 + 8) * 4 is equivalent to(tương đương với)

A 292

B 260

C 87

D 12

4. Linda is keeping a record of her scores and entered these statistics after her first basketball game. (Linda đang giữ một bản điểm và nhập vào những số liệu thống kê này sau lần chơi bóng rổ dầu tiên)

Field goals attempted: số lần tấn công vào rỗ

Field goads made: số lần ném bóng lọt rỗ

Points from Field goads: điểm do ném bóng lọt rỗ

Free throws attempted: số lần ném bóng một mình

Free throws made: số lần ghi bóng một mình

Points from Free throws: điểm do ném bóng một mình

Total points: điểm toàn bộ

What was the ratio of field goals made to field goals attempted? (tỷ lệ “field goals made” so với “field goals attempted” ) MẸO: không cần biết nghĩa chính xác chỉ cần lấy cột thứ hai chia cho cột thứ nhất là xong.

F ½

G 2/3

H ¾

J 3/2

5. Loretta is filling numbers in the Venn diagram. No number is to be enteredmore than once. (Loretta đang điền số vào sơ đồ Venn. Mỗi số chỉ được nhập vào một lần) Factors: thừa số, 45 = 3*3*5=9*5=3*15, 60 = 2*2*5*3=6*10=4*15


What is the greatest number that can be appropriately placed in the shaded area of the diagram? (số lớn nhất nào có thể được điền vào thích hợp ở vùng đậm màu của sơ đồ)-- > thừa số chung lớn nhất của 45 và 60 là số nào?

A 5

B 10

C 15

D 180

6. Which is an integer? (số nguyên)

F _19 _

G 1.5


J 1/3

7. Harold was looking at a scale drawing of a city park. A reflection pool 27 meters long measured 1.8 centimeters on the drawing. Which is most likely the scale used to make the drawing? (Harold đang nhìn vào bản vẽ của một công viên thành phố. Một sử phản ánh của bể bơi dài 27m tương ứng với 1.8 cm trên sơ đồ. Tỷ lệ của bản vẻ là bao nhiêu? )

A 1 cm represents 9 m

B 1 cm represents 12 m

C 1 cm represents 15 m (27/1.8)

D 1 cm represents 18 m

8. If a+b= a, then b equals(nếu a+b=a, thì b là)

F -1

G 0

H 1

J - a
No comments: